Dating module xoops the ten commandments of dating by ben young

Posted by / 03-Oct-2020 16:26

Dating module xoops

The messaging is powerful, granular and an admins dream.You can request a own demo instance with a lifetime of 24 hours.- zmiana ' na " - wyjustowanie tekstu dodanie zapomnianego pliku Przyjete konwencje tlumaczenia Xoops Gallery - nazwa wlasna bez tlumaczenia subalbum - podalbum picture, image - obrazek orphan - osierocony, niespojny upload - dodanie cache - schowek ??? Update of /cvsroot/xoops/modules/plxoops/xoops20/html/modules/xoopsgallery/language/polish In directory sc8-pr-cvs1.sourceforge.net:/tmp/cvs-serv14575/xoops20/html/modules/xoopsgallery/language/polish Added Files: Log Message: nowa wersja dostosowana do xoops22 --- NEW FILE: --- (This appears to be a binary file; contents omitted.) --- NEW FILE: --- IN UTIL ITEMCAPTUREDATE : "); define("_XG_COULDNOTOPEN_LOCK_FILE" , "Nie mo¿na otworzyæ pliku lock "); define("_XG_COULDNOT_ACQUIRE_LOCK" , "Nie znaleziono pliku lock "); define("_XG_DO_YOU_DELETE_ALBUM" , "Czy na pewno usun±æ ten album?- zmiana ' na " - wyjustowanie tekstu dodanie zapomnianego pliku Przyjete konwencje tlumaczenia Xoops Gallery - nazwa wlasna bez tlumaczenia subalbum - podalbum picture, image - obrazek orphan - osierocony, niespojny upload - dodanie cache - schowek ??? Zostanie wy¶wietlony komunikat gdy konwersja siê zakoñczy."); define("_XG_YOUPHOTOOK" , "Obrazki nie zostan± podczas konwersji w ¿aden sposób uszkodzone! Spróbuj w ni¿szej jako¶ci"); define("_XG_FORWARD" , "Do przodu"); define("_XG_REVERSE" , "Wstecz"); define("_XG_SEARCH_AGAIN" , "Szukaj ponownie: "); define("_XG_ALBUMS_CONTAINING" , "Albumy zawieraj±ce: "); define("_XG_NO_ALBUM_MATCHES" , "Nie znaleziono albumu."); define("_XG_PHOTOS_CONTAINING" , "Obrazy zawieraj±ce : "); define("_XG_MATCHING_COMMENTS" , "Pasuj±cy komentarz:"); define("_XG_FROM_ALBUM" , "Z albumu:"); define("_XG_NO_PHOTO_MATCHES" , "Nie znaleziono obrazku"); define("_XG_MESSAGE_SEARCH_GALLERY" , "Szukaj w tytu³ach, podpisach i komentarzach do obrazków i albumów:"); define("_XG_GO" , "Szukaj!"); define("_XG_RESTASSUERE" , "Dodatkowo, po konwersji, galeria bêdzie pracowa³a duzo sprawniej ni¿ teraz."); define("_XG_ALBUMUPDATO" , "Wszystkie albumy s± w najnowszej wersji."); define("_XG_FOLLOWINNOT" , "Nastêpuj±ce foldery albumów powinny byæ zaktualizowane. "); define("_XG_PROCESSING_SAVING_PHOTOS" , "Przetwarzam i zapisuje obrazy"); define("_XG_FETCHING_URLS" , "Pobieranie URL..."); define("_XG_MESSAGE_PROCESSING_URL_AS_LOCAL_DIRECTORY", "Przetwarzany katalog %s jako folder lokalny."); define("_XG_COULDNOTOPEN_URL" , "Nie mo¿na otworzyæ url: '%s'"); define("_XG_PARSING_URL_IMAGES" , "Wyodrêbnianie obrazków z %s ..."); define("_XG_FOUND_URL_IMAGES" , "Znaleziono %s obrazków"); define("_XG_PROCESSING_STATUS" , "Status przetwarzania..."); define("_XG_SKIPPING_NAME_ZIP" , "Pominiêto %s (obs³uga ZIP nie jest w³±czona)"); define("_XG_ADDING_NAME" , "- dodanych %s"); define("_XG_RESIZING_NAME" , "- zmienionych %s"); define("_XG_NEED_HELP" , "Potrzebujesz pomocy?Mo¿esz uruchomiæ aktualizacjê rêcznie dla ka¿dego albumu, klikaj±c na przycisk obok nazwy lub mo¿esz"); define("_XG_ALLATONCE" , "zaktualizowaæ wszystkie automatycznie"); define("_XG_UPDATE" , "aktualizowaæ"); define("_XG_ITEMS" , "pozycje"); define("_XG_SORT_ALBUM" , "Sortuj albumy"); define("_XG_SORTORDER" , "Wybierz kryterium sortowania"); define("_XG_SORTNOREGRET" , "Uwaga: Tej operacji nie da siê cofn±æ."); define("_XG_SORTBYUPLOADD" , "wg. daty wykonania"); define("_XG_SORTBYFILENAM" , "wg. Poszukaj w "); define("_XG_FAQ_GALLERY" , "FAQ Galerii, albo na stronie define("_XG_SKIPPING_HANDLE_NAME" , "Pominiêto %s (nie obs³uguje formatu '%s')"); define("_XG_NO_IMAGES_UPLOAD" , "Nie wczytano ¿adnych obrazków!"); define("_XG_CHECK_ALL" , "Zaznacz wszystkie"); define("_XG_CLEAR_ALL" , "Wyczy¶æ wszystkie"); define("_XG_INVERT_SELECTION" , "Odwróæ zaznaczenie"); define("_XG_ADD_FILES" , "Dodaj pliki"); define("_XG_PUBLISHXP1" , "Publikuj z Windows XP"); define("_XG_PUBLISHXP2" , "U¿ywa windowsowej opcji Publish To the Web/Publikuj w internecie"); define("_XG_PUBLISHXP3" , "Windows XP ma ciekaw± opcje pozwalaj±c± na publikowanie zawarto¶ci.

You can embed Comet Chat in a site page or use the floating chat bar on every page of your website."); define("_XG_MESSAGE_UPLOAD_COMPLETE" , "Ta strona zamknie siê gdy wczytywanie zostanie zakoñczone. "); define("_XG_ERROR_ALBUM_SAME_NAME" , "Album o takiej nazwie ju¿ istnieje!"); define("_XG_WHATDOYOUWANT_NAME_ALBUM" , "Jak chcesz nazwaæ katalog albumu?edit You'll find here tutorials for selected XOOPS Modules.Of course, there are way more modules for XOOPS than there are here currently listed, and we need your help to create them!!!

dating module xoops-23dating module xoops-63dating module xoops-22

"); define("_XG_CREATEUSER01" , "Utwórz"); define("_XG_CREATEUSER02" , "Utwórz u¿ytkownika"); define("_XG_CREATEUSER03" , "Utwórz nowego u¿ytkownika."); define("_XG_ALBUM_PERMISSIONS" , "Uprawnienia do albumu"); define("_XG_CHANGING_PERMISSIONS" , "Zmieñ uprawnienia dla "); define("_XG_USERS_SEE_ALBUM" , "U¿ytkownicy mog±cy ogl±daæ ten album : "); define("_XG_USERS_CHANGE_ALBUM" , "U¿ytkownicy mog±cy zmieniaæ teksty w albumie : "); define("_XG_USERS_ADD_PHOTOS" , "U¿ytkownicy mog±cy dodawaæ obrazki : "); define("_XG_USERS_MODIFY_PHOTOS" , "U¿ytkownicy mog±cy modyfikowaæ obrazki : "); define("_XG_USERS_DELETE_PHOTOS" , "U¿ytkownicy mog±cy kasowaæ obrazki : "); define("_XG_USERS_CREATE_SUBALBUMS" , "U¿ytkownicy mog±cy tworzyæ podalbumy : "); define("_XG_USERS_VIEWFULL" , "U¿ytkownicy mog±cy ogl±daæ obrazki w oryginalnych rozmiarach."); define("_XG_DONE" , "Zrobione"); define("_XG_UPOPTION01" , "Opcjonalnie, mo¿esz u¿yæ jednego z pomocnych programów do dodawania obrazków metod± przeci±gnij i upu¶æ aby dodaæ pliki z komputera na serwer:"); define("_XG_UPOPTION02" , "Aplikacja JAVA, dostêpna dla ka¿dego systemu operacyjnego"); define("_XG_UPOPTION03" , "Agent publikacji Windows XP."); define("_XG_UPOPTION04" , "Uwaga: Ta opcja jest tylko do testów! --- NEW FILE: --- (This appears to be a binary file; contents omitted.) --- NEW FILE: --- Tlumaczenie zrobione przez Polish Support Team for Xoops webfm i dap997 kazdorazowej aktualizacji Xoops Gallery prosze uaktualnic modul z panelu Administratora.